ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΕ ΕΤΟΥΣ 2017

Δ.Ε.Υ.Α.Ε. : ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1/2017
January 18, 2018
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ” : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
January 26, 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΕ ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                               ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ  19-01-2018

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                            Αριθ. πρωτ.     600

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 90 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΤΗΛ.246 302 74 56   FAX 246 305 36 82

ΑΔΑ: Ψ4Ε5ΟΛΟ8-Π36

Περίληψη διακήρυξης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΕ ΕΤΟΥΣ 2017»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ

 

Προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κλειστές  προσφορές και   με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΕ ΕΤΟΥΣ 2017 προϋπολογισμού  18615,00 € πλέον  Φ.Π.Α. 24% 4.467,60 €  και συνολικά 23082,60€, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. 534/18-01-2018 διακήρυξης.

Ο  τρόπος  διεξαγωγής  της δημοπρασίας και εκτέλεσης της προμήθειας διέπονται  από  τις διατάξεις του Ν.4412/16. 

   Αντικείμενο της δημοπρασίας αυτής είναι η προμήθεια 102 παντελονιών τύπου τζιν,  102  χειμερινών υποκάμισων,  51 χειμερινών μπουφάν, 51 χειμερινών πουλόβερ και 51  ζεύγη χειμερινά μποτάκια.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από  ίδιους πόρους.

Στο διαγωνισμό δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης και ειδικότερα για κάθε είδος.

Οι  ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν και ένα δείγμα  των προσφερομένων ειδών ώστε να είναι καλύτερη η αξιολόγηση.

Η ΔΕΥΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί υλικά από κάθε προσφέροντα σύμφωνα με την οικονομικότερη τιμή και όχι όλα τα είδη από έναν προμηθευτή.  

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΕ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΕ (Δ/νση: 25ης Μαρτίου 90, Πτολεμαΐδα)  στις 06-02-2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα από 10:00 έως 10:30 πμ λήξη παραλαβής προσφορών. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε :

Σε κράτος μέλος  της Ε.Ε.,

Σε κράτος μέλος του Ε.Ο.Χ. (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου).

Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων ( Σ.Δ.Σ/G.P.A. ), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος 1 της ως άνω Συμφωνίας καθώς και

Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην τρίτη περίπτωση  της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση  σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνική περιγραφή κ.λ.π) από την έδρα της Υπηρεσίας 25ης Μαρτίου 90 Πτολεμαΐδα,  από το γραφείο προμηθειών της ΔΕΥΑΕ.

Πληροφορίες ως προς τα τεύχη του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30π.μ έως 14.30μ.μ. από το γραφείο προμηθειών της ΔΕΥΑ Εορδαίας αρμόδιος υπάλληλος ΚΟΛΕΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ τηλ 246 302 74 56 )

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΕ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας και θα δημοσιευθεί και σε εφημερίδα.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ

 

 

ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

 

 

 

Accessibility
Κλείσιμο