Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 153/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την: «Προμήθεια ετοίμου φαγητού για την σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας , για το σχολικό έτος 2017-2018».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 142/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας», αρ μελ 11/2016, προϋπολογισμού 13.800,00, συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.
September 29, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 154/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Κατασκευή ποτιστρων στην Τ.Κ.Ερμακιάς », προϋπολογισμού 10.800,00 ευρώ ( ΣΑΤΑ), αριθμ μελ 18/2016.
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 153/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την: «Προμήθεια ετοίμου φαγητού για την σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας , για το σχολικό έτος 2017-2018».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 153/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο