Αρ. Απόφασης 6/2017 – ΄Εγκριση και διάθεση πιστώσεων από Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων & αιρετών, σε εκτέλεση υπηρεσίας του έτους 2016 καθώς και αμοιβές και δαπάνες προσωπικού.

Accessibility
Κλείσιμο