Αρ. Απόφασης 54/2017 – Εγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Διαμόρφωση αποθηκευτικού χώρου στο 4ο -10ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας»

Accessibility
Κλείσιμο