Αρ. Απόφασης 5/2017 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 , για προμήθειες & υπηρεσίες των οποίων η διαγωνιστική διαδικασία κατακύρωσης ή τιμολόγησης δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικ έτους 2016 καθώς και ψήφιση πιστώσεων ΣΑΤΑ .

Accessibility
Κλείσιμο