Αρ. Απόφασης 51/2017 – Έγκριση και διάθεση πιστώσεων από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης 41/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για την άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αρίθμ 89/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας και παράσταση αυτού για λογαριασμό του Δήμου Εορδαίας κατά την εκδίκαση της ανωτέρω έφεσης σε οποιαδήποτε σε οποιαδήποτε δικάσιμο προσδιορισθεί να εκδικαστεί ή αναβληθεί.
March 30, 2017
Αρ. Απόφασης 54/2017 – Εγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Διαμόρφωση αποθηκευτικού χώρου στο 4ο -10ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας»
March 30, 2017

Αρ. Απόφασης 51/2017 – Έγκριση και διάθεση πιστώσεων από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο