Αρ. Απόφασης 4/2017 – Ψήφιση πολυετών δαπανών από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017.

Accessibility
Κλείσιμο