Αρ. Απόφασης 35/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Συντήρηση κτιρίου κέντρου Κοινότητας», αρ. μελέτης 2/2017, προϋπολογισμού 7.228,06 ευρώ , ψήφιση της σχετικής πίστωσης και ορισμός αναδόχου.

Accessibility
Κλείσιμο