Αρ. Απόφασης 327/2016 – Ψήφιση πίστωσης ύστερα από τροποποίηση πρ/σμού για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Accessibility
Κλείσιμο