Αρ. Απόφασης 31/2017 – Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας για την χρονική περίοδο από 6-3-2017 μέχρι 31-8-2019.

Αρ. Απόφασης 25/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 14.708,34 ευρώ από τον ΚΑ 30.7331.0132 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες συντήρησης κοινοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Ολυμπιάδας του Δήμου Εορδαίας» (ΣΑΤΑ) , αριθμ μελ. 24/2016. Κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του ανωτέρω έργου, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
March 30, 2017
Αρ. Απόφασης 33/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 7.170,00 ευρώ από τον ΚΑ 00.6492.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση της δαπάνης του επιδικασθέντος κεφαλαίου απαίτησης, της δικαστικής δαπάνης και της δαπάνης επιδόσεως της με αρ. 37/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.
March 30, 2017

Αρ. Απόφασης 31/2017 – Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας για την χρονική περίοδο από 6-3-2017 μέχρι 31-8-2019.

Accessibility
Κλείσιμο