Αρ. Απόφασης 274/2021 – Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο ” Βελτίωση συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου ΑΕΒΑΛ” με Κωδικό ΟΠΣ: 5056684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014-2020” και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 273/2021 – Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου ” Εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου ” αριθμ μελ. 12/2020 , προϋπολογισμού 2.123.000,00 € χρηματοδότηση ΠΔΕ. Ορισμός αναδόχου.
December 9, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 275/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Εορδαίας”.
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης 274/2021 – Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο ” Βελτίωση συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου ΑΕΒΑΛ” με Κωδικό ΟΠΣ: 5056684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014-2020” και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 274/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο