Αρ. Απόφασης 174/2016 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Συντήρηση Νηπιαγωγείου Μηλοχωρίου » , προϋπολογισμού 5.962,72 ευρώ , αρ μελ 19/2016, ψήφιση της σχετικής πίστωσης ,ορισμός αναδόχου.

Accessibility
Κλείσιμο