Αρ. Απόφασης 173/2016 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ.Φουφα » , προϋπολογισμού 5.857,44 ευρώ , αρ μελ 8/2013, ψήφιση της σχετικής πίστωσης ,ορισμός αναδόχου.

Accessibility
Κλείσιμο