Αρ. Απόφασης 16/2017 – Εγκριση και διάθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τα υπό δημοπράτηση έργα του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης 9/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 75.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 69.7331.0123 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας» ΣΑΕΠ541, κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου.
March 6, 2017
Αρ. Απόφασης 27/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας» , αριθμ μελ.8/2016 προϋπολογισμού 54.237,24 ευρώ ΣΑΕΠ 541 , συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 16/2017 – Εγκριση και διάθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τα υπό δημοπράτηση έργα του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο