Αρ. Απόφασης 160/2016 -Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής για την προμήθεια : « Εξοπλισμός Σχολικών Μονάδων Δήμου Εορδαίας» , ορισμός αναδόχου. Λήψη απόφασης σχετικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού.

Accessibility
Κλείσιμο