Αρ. Απόφασης 160/2016 – Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Επισκευή φθορών Ασφαλτικού Οδοστρώματος του Οδικού Δικτύου Του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο