Αρ. Απόφασης 152/2016 – Αποδοχή ποσού 54.237,24 από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το έργο εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο – τροποποίηση τεχνικού Προγράμματος – τρόπος εκτέλεσης του έργου

Accessibility
Κλείσιμο