Αρ. Απόφασης 148/2016 – Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου μας

Accessibility
Κλείσιμο