Αρ. Απόφασης 142/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 42/2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ με θέμα «’Έγκριση απολογισμού οικονομικού Έτους 2015»

Accessibility
Κλείσιμο