Αρ. Απόφασης 140/2016 – Έγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: « Σκυροδέτηση οικοδομικών τετραγώνων και διευθέτηση θέσεων ενταφιασμού εντός των νέων κοιμητηρίων νεκροταφείων», ψήφιση της σχετικής πίστωσης , ορισμός αναδόχου.

Accessibility
Κλείσιμο