Αρ. Απόφασης 139/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο : «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας»,αρ μελ 8/2016 προϋπολογισμού 54.237,24 ευρώ. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Αρ. Απόφασης 138/2016 – Κατακύρωση ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χρήσης δημοτικών χώρων για την λειτουργία Λούνα-Παρκ –μεγάλος χώρος και Λούνα πάρκ- μικρός χώρος κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης έτους 2016 της Τοπικής Εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ Άρδασσας.
September 26, 2016
Αρ. Απόφασης 140/2016 – Έγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: « Σκυροδέτηση οικοδομικών τετραγώνων και διευθέτηση θέσεων ενταφιασμού εντός των νέων κοιμητηρίων νεκροταφείων», ψήφιση της σχετικής πίστωσης , ορισμός αναδόχου.
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 139/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο : «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας»,αρ μελ 8/2016 προϋπολογισμού 54.237,24 ευρώ. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Accessibility
Κλείσιμο