Αρ. Απόφασης 123/2016 – ΄Εγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 263,60 ευρώ και συγκεκριμένα ποσού 251,20 € από τον Κ.Α.10.6422.0000 & 12,40 ευρώ από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης 122/2016 – Ανάθεση επιδόσεων αγωγών του Δήμου Εορδαίας σε Δικαστικούς Επιμελητές.
September 26, 2016
Αρ. Απόφασης 124/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της διενεργηθείσας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου συνολικής έκτασης 3.596,78 τ.μ με αναψυκτήριο 39,48 τ.μ και βοηθητικούς χώρους 28,49 τ.μ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Εμπορίου.
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 123/2016 – ΄Εγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 263,60 ευρώ και συγκεκριμένα ποσού 251,20 € από τον Κ.Α.10.6422.0000 & 12,40 ευρώ από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο