Αρ. Απόφασης 12/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 54.237,24 ευρώ από τον ΚΑ 69.7331.0119 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: « Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας» 2014ΕΠ541, λήψη απόφασης σχετικά με την εξέλιξη του

Αρ. Απόφασης 8/2017 – Εγκριση και διάθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση των δαπανών συμβάσεων έργων, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2016.
February 21, 2017
Αρ. Απόφασης 13/2017 – Εγκριση και διάθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση των δαπανών προγραμματικών συμβάσεων & συμβάσεων μελετών , οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2016.
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 12/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 54.237,24 ευρώ από τον ΚΑ 69.7331.0119 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: « Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας» 2014ΕΠ541, λήψη απόφασης σχετικά με την εξέλιξη του

Accessibility
Κλείσιμο