Αρ. Απόφασης 121/2016 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 424,50 ευρώ από τον ΚΑ 69.7135.0063 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016

Accessibility
Κλείσιμο