Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 99/2021 – Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Εορδαίας για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους- Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Accessibility
Κλείσιμο