Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 99/2019 -Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την παράσταση κατά την συζήτηση της υπ’αριθμ 88966/2019 Προσωρινής Διαταγής ενώπιoν του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καθορισμός της αμοιβής του

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 98/2019 – Πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών βάσει της συμπληρωματικής 3Κ προκήρυξης ΑΣΕΠ
November 27, 2019
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 100/2019 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
November 27, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 99/2019 -Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την παράσταση κατά την συζήτηση της υπ’αριθμ 88966/2019 Προσωρινής Διαταγής ενώπιoν του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καθορισμός της αμοιβής του

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 99/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο