Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 89/2017 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για τη συνέχιση και ολοκλήρωση συμβάσεων καθώς και την διενέργεια εκκρεμών πληρωμών, από πιστώσεις του προγράμματος « Θησέας».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 45/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για την : «Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 54.560,00 ευρώ, ψήφιση της σχετικής πίστωσης, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
June 6, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 90/2017 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: « Συντήρηση 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» αρ μελ 26/2016, προϋπολογισμού 177.200,00 από πιστώσεις 2014 ΣΑΕΠ 541.
June 6, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 89/2017 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για τη συνέχιση και ολοκλήρωση συμβάσεων καθώς και την διενέργεια εκκρεμών πληρωμών, από πιστώσεις του προγράμματος « Θησέας».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 89/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο