Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 85/2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια « Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας σχολικού έτους 2018-2019», λήψη σχετικής απόφασης.

Accessibility
Κλείσιμο