Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 84/2020 – Παραγραφή τιμολογίων λόγω παρέλευσης πενταετίας –τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

Accessibility
Κλείσιμο