Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 83/2020 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής διαπραγμάτευσης ανάθεσης συμβάσεων για προμήθειες υλικών, παροχή μέσων προστασίας των εργαζομένων, καθώς και λοιπών υπηρεσιών , με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης και την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, ορισμός αναδόχων.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 82/2020 – Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.
September 28, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 84/2020 – Παραγραφή τιμολογίων λόγω παρέλευσης πενταετίας –τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
September 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 83/2020 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής διαπραγμάτευσης ανάθεσης συμβάσεων για προμήθειες υλικών, παροχή μέσων προστασίας των εργαζομένων, καθώς και λοιπών υπηρεσιών , με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης και την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, ορισμός αναδόχων.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 83/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο