Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 82/2020 – Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 81/2020 – Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμό όρων της διαπραγμάτευσης, ορισμό τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και επόπτη των υπηρεσιών .
September 28, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 83/2020 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής διαπραγμάτευσης ανάθεσης συμβάσεων για προμήθειες υλικών, παροχή μέσων προστασίας των εργαζομένων, καθώς και λοιπών υπηρεσιών , με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης και την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, ορισμός αναδόχων.
September 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 82/2020 – Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 82/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο