Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 80/2021 – α) Έγκριση των μελετών με αριθμ.:24/2021 με τίτλο : «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά Οχήματα-Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Εορδαίας» της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής β) αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤ12 με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» , στον Άξονα Προτεραιότητας : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο : «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά Οχήματα-Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Εορδαίας» και γ) έγκριση της υπ’αριθμ. 2/2021 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής με τίτλο : « Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου στην Πρόσκληση ΑΤ 12 με τίτλο «Υποστήριξη του Δήμου Εορδαίας για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο « Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 79/2021 – Έγκριση των μελετών
June 4, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 81/2021 – Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου & Αντ/ρχου -Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
June 4, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 80/2021 – α) Έγκριση των μελετών με αριθμ.:24/2021 με τίτλο : «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά Οχήματα-Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Εορδαίας» της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής β) αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤ12 με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» , στον Άξονα Προτεραιότητας : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο : «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά Οχήματα-Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Εορδαίας» και γ) έγκριση της υπ’αριθμ. 2/2021 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής με τίτλο : « Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου στην Πρόσκληση ΑΤ 12 με τίτλο «Υποστήριξη του Δήμου Εορδαίας για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο « Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 80/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο