Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 80/2020 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας»

Accessibility
Κλείσιμο