Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 78/2018 – Συγκρότηση εκ νέου της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κομνηνών ΔΕ Βερμίου Δήμου Εορδαίας» , αριθμ μελέτης 6/2014, προϋπολογισμού 89.000 ευρώ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 77/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκποίηση ξύλινων στρωτήρων από τις ράγες των σιδηροδρομικών γραμμών στο χώρο της ΑΕΒΑΛ Δήμου Εορδαίας.
July 2, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 79/2018 – Συγκρότηση εκ νέου της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας», αρ μελ 20/2017, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ.
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 78/2018 – Συγκρότηση εκ νέου της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κομνηνών ΔΕ Βερμίου Δήμου Εορδαίας» , αριθμ μελέτης 6/2014, προϋπολογισμού 89.000 ευρώ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 78/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο