Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 70/2021 – Έγκριση ή μη της 11/2021 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ « Τροποποίηση εν μέρει της 1/2021 ΑΔΣ περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021».

Accessibility
Κλείσιμο