Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 68/2021 – Έγκριση ή μη νέου σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Εορδαίας , Πανεπιστημίου Δυτ Μακεδονίας και Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα ( ΣΔΑΕΚ) Δήμου Εορδαίας και ορισμός τριών (3) εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 67/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 7/2020, προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΕΑΠ. Ορισμός αναδόχου.
June 3, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 69/2021 – Εξειδίκευση πιστώσεων στο πλαίσιο εθελοντικού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων
June 3, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 68/2021 – Έγκριση ή μη νέου σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Εορδαίας , Πανεπιστημίου Δυτ Μακεδονίας και Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα ( ΣΔΑΕΚ) Δήμου Εορδαίας και ορισμός τριών (3) εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 68/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο