Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 67/2020 – Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

Accessibility
Κλείσιμο