Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 65/2020 – Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και στα Ν.Π.Ι.Δ. αυτών

Accessibility
Κλείσιμο