Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 64/2020 – Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» αριθμ.διακ. 23361/2-11-18 (ΟΜΑΔΑ Α και Β).

Accessibility
Κλείσιμο