Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 64/2019 – Λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη προσφυγής κατά της υπ’αριθμ. πρωτ.49993/5-4-2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 63/2019 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού (στάδιο ελεγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», 382.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.), ΕΑΠ & ΣΑΤΑ., αρ.μελέτης 17/2018,ορισμός αναδόχου.
August 6, 2019
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 65/2019 – Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση αίτησης αναγνώρισης των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων που ανήκουν στην οικιστική περιοχή Τ.Κ.Πτελεωνα του Δήμου Εορδαίας.
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 64/2019 – Λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη προσφυγής κατά της υπ’αριθμ. πρωτ.49993/5-4-2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 64/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο