Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 63/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 9/2020 , προϋπολογισμού 62.450,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. Ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 62/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμο της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου»
June 3, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 64/2021 – Αποδοχή δωρεάς από το S/M Μασουτης – τρόπος διάθεσης των προϊόντων.
June 3, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 63/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 9/2020 , προϋπολογισμού 62.450,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. Ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 63/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο