Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 63/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ( ένα καλαθοφορο όχημα, ένας φορτωτής – εκσκαφέας, ένα αποφρακτικό όχημα) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 394.940,00 ευρώ , χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 62/2020 – Ακύρωση εν μέρει της 133/2019 ΑΟΕ , κατ’ εφαρμογή της 191/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
September 25, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 64/2020 – Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» αριθμ.διακ. 23361/2-11-18 (ΟΜΑΔΑ Α και Β).
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 63/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ( ένα καλαθοφορο όχημα, ένας φορτωτής – εκσκαφέας, ένα αποφρακτικό όχημα) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 394.940,00 ευρώ , χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 63/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο