Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 62/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμο της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου»

Accessibility
Κλείσιμο