Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 62/2020 – Ακύρωση εν μέρει της 133/2019 ΑΟΕ , κατ’ εφαρμογή της 191/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 61/2020 – Τροποποίηση εν μέρει της 31/2020 ΑΟΕ, ορισμός νέου τακτικού μέλους της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016, για το έτος 2020.
September 25, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 63/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ( ένα καλαθοφορο όχημα, ένας φορτωτής – εκσκαφέας, ένα αποφρακτικό όχημα) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 394.940,00 ευρώ , χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ.
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 62/2020 – Ακύρωση εν μέρει της 133/2019 ΑΟΕ , κατ’ εφαρμογή της 191/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 62/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο