Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 6/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2020-2021».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 5/2021 – Έγκριση της με αρ. 10/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της 2/2018 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής και των τευχών των δράσεων της δημοσιότητας, με τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο :«Δράσεις βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στην με Κωδικό 51/2018 Α/Α ΟΠΣ: 2651( Έκδοση: 1/0 ) πρόσκληση που εξέδωσε η ΕΥΔ της ΠΔΜ.
March 5, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 7/2021 – Έγκριση της υπ’αριθμ 49/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την επωνυμία ΚΕΔΕ ΝΠIΔ, με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ε. έτους 2021».
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 6/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2020-2021».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 6/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο