Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 59/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 στο πλαίσιο εθελοντικού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων

Accessibility
Κλείσιμο