Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 57/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια : « Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού». Ορισμός αναδόχων

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 55/2021 – Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού & αναθεώρηση πινάκων Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2021
June 1, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 58/2021 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Συντήρηση – επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Εορδαίας & προμήθεια ανταλλακτικών για ένα έτος» , αριθμ. μελ. 10/2021, συνολικού προϋπολογισμού 511.500,00 ευρώ.
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 57/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια : « Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού». Ορισμός αναδόχων

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 57/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο