Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 53/2020 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού ( έλεγχου δικαιολογητικών ) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας», προϋπολογισμού 42.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 541, μελέτης 5/2019. Ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 52/2020 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού ( έλεγχου δικαιολογητικών ) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ασφαλτόστρωση αυλειου χώρου του 5ου & 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας» προϋπολογισμού 30.250,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 541, μελέτης 15/2018. Ορισμός αναδόχου.
September 25, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 54/2020 – Λήψη απόφασης τρόπου εκτέλεσης διαφόρων έργων.
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 53/2020 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού ( έλεγχου δικαιολογητικών ) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας», προϋπολογισμού 42.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 541, μελέτης 5/2019. Ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 53/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο