Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 51/2019 – Ακύρωση της 23/2019 ΑΟΕ, κατ’ εφαρμογή της 497/2019 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφύγων.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 50/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού έλεγχου των δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων για την κατακύρωση της προμήθειας « Οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Εορδαίας» προϋπολογισμού 317.337,08 ευρώ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ), αρ μελ 11/2018, ορισμός αναδόχων για τις ομάδες Α,Β & Ε.
August 6, 2019
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 52/2019 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού (ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσοβούνου Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 71.260,93 ευρώ (ΕΑΠ- ΣΑΤΑ), αρ.μελέτης 21/2018. Ορισμός αναδόχου.
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 51/2019 – Ακύρωση της 23/2019 ΑΟΕ, κατ’ εφαρμογή της 497/2019 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφύγων.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 51/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο