Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 51/2018 – Έγκριση της μελέτης ,των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας» , αριθμ μελέτης 30/2017, προϋπολογισμού 161.200,00 ευρώ (ΣΑΤΑ).

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 50/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 330,00 ευρώ από τον ΚΑE 00.6422.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.
June 29, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 52/201 8 – Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου για παράσταση σε δίκη.
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 51/2018 – Έγκριση της μελέτης ,των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας» , αριθμ μελέτης 30/2017, προϋπολογισμού 161.200,00 ευρώ (ΣΑΤΑ).

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 51/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο